HOTELSKE USLUGE ZA POTREBE MEĐUNARODNOG DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK - HRVATSKA

HOTELSKE USLUGE ZA POTREBE MEĐUNARODNOG DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK - HRVATSKA

 1. Podaci o naručitelju

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU, OIB: 58343929119,

Kralja Zvonimira 1, 22000 Šibenik,

tel: 022/213-145, faks: 022/212-134, direkcija@hnksi.hr

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 – u daljnjem tekstu: Zakon).

 

 1. Osoba za kontakt

Za sva pitanja vezana uz predmet javne nabave, osoba za kontakt je Josipa Vidović Ninić, voditeljica računovodstva, 022/217719,


 

 1. Opis predmeta nabave

Hotelske usluge za potrebe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (CPV oznaka: 51000000-0, evidencijski broj nabave - 01/17). Procijenjena vrijednost nabave iznosi 400.000,00 kn + pdv.

Hotelske usluge obuhvaćaju procjenu od 1.300 noćenja uz puni pansion, a koja se najvećim dijelom odnose na period održavanja Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska od 17. lipnja do 2. srpnja 2017. godine. U ukupnu cijenu je potrebno uključiti i boravišnu pristojbu kao zasebnu stavku.

Stvarne količine temeljem sklopljenog ugovora mogu biti veće ili manje od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

 

 1. Rok izvršenja

Ugovor će se sklopiti za potrebe 57. MDF-a Šibenik – Hrvatska koji se održava od 17. lipnja do 1. srpnja 2017. godine.

 

 1. Način dostavljanja ponuda

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku pisanom ili tiskanom neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se dostavlja u pravilu uvezana jamstvenikom u jedinstvenu cjelinu, te s označenim stranicama na način da je vidljiv redni broj i ukupni broj stranica, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, punim nazivom predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.

U slučaju da ponuditelj označi tajnom određene podatke koji posebice uključuju poslovne tajne i povjerljive aspekte ponude, obvezan je precizno navesti odredbe posebnih propisa na koje se poziva, a ne smije označiti tajnim podatak o cijeni ponude.

 

 1. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

 

 1. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 

 1. Način izračuna cijene

Cijena ponude je nepromjenjiva, te se izražava u kunama za cjelokupni predmet nabave brojkama i slovima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno.

Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtati linijom), te uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

 

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja fakture.

 

 1. Rok valjanosti ponude

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Kriterij odabira ponude

Kriterij odabira ponude je najniža cijena valjane ponude.

 

 1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Rok za dostavu ponude je 30. svibnja 2017. godine do 12:00 sati, a mjesto dostave je HNK u Šibeniku na adresi - Kralja Zvonimira 1, 22000 Šibenik.

Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do gore navedenog roka dostavljena neposredno naručitelju. Kod dostavljanja ponude u pismu preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi eventualni rizik nepravovremene dostave. Zakašnjela ponuda se odmah vraća neotvorena.

 

 1. Ostale informacije

Ovaj zahtjev za prikupljanje ponuda će biti objavljen dana 11. svibnja 2017. godine na internet stranici HNK u Šibeniku.